Algemene Voorwaarden Ruben Buursen Personal Training

Artikel 1: definities

Trainer:   De ondernemer Ruben Buursen of een door hem aan te wijzen derde.

Klant:    De natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst is aangegaan.

Trainingssessie:   De op een dag en tijdstip overeengekomen afspraak ter uitvoering van een training.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Trainer en Klant.

 

Artikel 3: Ruben Buursen
De ondernemer:                Ruben Buursen Personal Training
Kvk nummer:                     56303661
BTW nummer:
Adres:                                Heutinkstraat 16, 7512 GM, Enschede
Bankrekening:                   NL61ABNA0571743749
Website/email:                   www.personaltrainerenschede.nl / info@personaltrainerenschede.nl

 

Artikel 4: De overeenkomst
 1. Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding tussen Trainer en Klant.
 2. Een overeenkomst kan mondeling, schriftelijk of langs elektronische weg aangegaan worden.
 3. Een overeenkomst is strikt persoonlijk en kan niet aan derden worden overgedragen.
 4. Het is Trainer toegestaan een trainingssessie te laten uitvoeren door een door hem aan te wijzen derde, zonder dat dit geldt als een tekortkoming en zonder dat de Klant hierdoor gerechtigd is tot opschorting of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Een overeenkomst loopt indien deze is aangegaan voor een bepaald aantal trainingssessies tot het moment dat de laatste overeengekomen trainingssessie is voltooid.
 6. Een overeenkomst loopt indien deze is aangegaan voor een bepaalde tijd tot het einde van deze bepaalde tijd, waarna deze overeenkomst behoudens opzegging wordt verlengd met eenzelfde bepaalde tijd. Opzegging dient te geschieden een maand voor de einddatum.
Artikel 5: Annulering Trainingssessie
 1. Indien de Klant verhinderd is te verschijnen op een 1-1 Trainingssessie, dient de Klant dit uiterlijk 24 uur van tevoren aan te geven aan de Trainer, waarna de Trainingssessie geannuleerd wordt en een nieuwe Trainingssessie wordt geagendeerd. Geschiedt annulering binnen 24 uur voor de Trainingssessie, zullen de kosten van de Trainingssessie in rekening gebracht worden bij Klant, zonder dat enig recht op inhalen van de verloren Trainingssessie ontstaat. Indien de klant verhinderd is te verschijnen op een Small group training, dient de klant dit uiterlijk 1 uur van te voren zelf te annuleren in Fitmanager. Geschiedt annulering binnen 8 uur zullen er kosten ter hoogte van 10,- (tien euro) in rekening worden gebracht.
 2. Indien een Klant niet verschijnt op een 1-1 Trainingssessie of small group training, zullen de kosten van de Trainingssessie in rekening gebracht worden bij Klant, zonder dat enig recht op inhalen van de verloren Trainingssessie ontstaat.
 3. Trainer heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden indien de Klant binnen een periode van een half jaar drie keer een Trainingssessie of Small group training annuleert of niet verschijnt. In een dergelijk geval is Trainer niet gehouden tot vergoeding van enige schade van de Klant, noch is Trainer gehouden tot restitutie van enige vooruitbetaalde bedragen.
 4. Trainer heeft het recht een geagendeerde Trainingssessie of small group training te annuleren tot 48 uur voor aanvang ervan, zonder dat daardoor recht op ontbinding of schadevergoeding voor de Klant ontstaat. Indien sprake is van een langer durende onmogelijkheid van de Trainer om Trainingssessies of small group trainingen te verzorgen, heeft de Trainer het recht om de Overeenkomst op te schorten voor de termijn waarin hij niet in staat is Trainingssessies of small group trainingen te verzorgen. Is de Trainer voor een periode langer dan zes maanden niet in staat Trainingssessies of small group trainingen te verzorgen, dan is de Trainer gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat sprake is van schadeplichtigheid ten opzichte van de Klant.
Artikel 6: Blessures en aansprakelijkheid
 1. Door de wijze waarop een training wordt verzorgd, wordt zoveel mogelijk voorkomen dat schade of blessures ontstaan bij Klant. Evenwel kan het ontstaan van blessures niet worden uitgesloten. Trainer en Klant zijn gehouden het ontstaan van blessures zoveel mogelijk te voorkomen, bijvoorbeeld doch niet uitsluitend door gebruik te maken van adequate kleding, schoeisel en materialen. Mocht de Klant gedurende een training geblesseerd raken, is de Trainer voor de daaruit voortvloeiende schade niet aansprakelijk.
 2. Ook overigens is de Trainer niet gehouden enige door de klant geleden schade te vergoeden als gevolg van bijvoorbeeld diefstal, brand, gederfde inkomsten of overige oorzaken, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Trainer.
 3. Indien de Klant door een blessure verhinderd is om een of meerdere Trainingssessies te volgen, zullen de reeds geagendeerde Trainingssessie in goed overleg worden verplaatst. Dit met een maximale termijn van een maand. Onder blessure wordt verstaan een blessure die het bijwonen van Trainingssessie absoluut verhindert, waaronder begrepen spierscheuringen, breuken van ledematen, verrekkingen en dergelijke. Vermoeidheid en overig onbehagen kwalificeert niet als een blessure in de zin van deze algemene voorwaarden. In het geval van Small group trainingen kan geen aanspraak worden gedaan op restitutie van de resterende maand.

 

Artikel 7: Tarieven en betalingen
 1. De prijs van begeleiding van de Klant door de Trainer geschiedt tegen een vooraf overeengekomen tarief. Dit tarief is, tenzij anders weergegeven, exclusief de verschuldigde BTW.
 2. Trainer is gerechtigd de tarieven gedurende de looptijd te wijzigen, indien deze wijzigingen noodzakelijk zijn door van buiten komende oorzaken, waaronder begrepen doorgevoerde prijsstijgingen van derden of veranderde wet- en regelgeving. Indien de prijsstijging meer dan 10% bedraagt is de Klant gerechtigd om de Overeenkomst te beëindigen. Een eventuele prijsverhoging kan door de Trainer per direct worden doorgegeven aan de Klant.
 3. Indien partijen overeen zijn gekomen dat betaling geschiedt middels vooruitbetaling, is het gehele overeengekomen bedrag verschuldigd voor aanvang van de eerste Trainingssessie. Is het volledige bedrag niet voldaan voor de eerste Trainingssessie, geldt dit als een annulering als omschreven in artikel 5 lid 1 van deze algemene voorwaarden. Indien vervolgens voor aanvang van de nieuw geagendeerde Trainingssessie opnieuw niet voldaan is, of indien niet binnen redelijke termijn een nieuwe Trainingssessie geagendeerd wordt, ontslaat dit de klant niet van zijn betalingsverplichting. Als datum van opeisbaarheid van de vordering van de Trainer geldt dan de eerste geagendeerde Trainingssessie.
 4. Betaling geschiedt in maandelijkse termijnen. De klant is gehouden om voor of uiterlijk de eerste dag van iedere maand het overeengekomen bedrag te voldoen. De Trainer zet hiertoe de betaling klaar in Fitmanager. Het niet ontvangen van de betaling ontslaat de Klant niet van zijn of haar betalingsverplichting.
 5. Indien de Klant weigerachtig is in het betalen van het overeengekomen bedrag, is de Trainer gerechtigd om, na sommatie, incassokosten en wettelijke rente in rekening te brengen. Blijft betaling uit, zal de Trainer in rechte betaling vorderen van de verschuldigde bedragen. Alle kosten die de Trainer daarvoor dient te maken, waaronder griffierechten, advocaat- en deurwaarderskosten, zijn voor rekening van de Klant.

 

Artikel 8: Rechtskeuze, toepasselijk recht en wijziging
 1. Alle geschillen voortvloeiend uit de Overeenkomst zullen, ongeacht het onderwerp of de hoogte van de vordering, beslecht worden door rechtbank Overijssel, sector Kanton, volgens Nederlands recht.
 2. De Trainer is bevoegd onderhavige voorwaarden te wijzigen, voor zover de wijzigingen schriftelijk gestuurd worden aan de Klant. Indien de Klant zich op redelijke gronden niet kan verenigen met de wijzigingen, heeft deze het recht de Overeenkomst te ontbinden.

 


Kwaliteitsvoorwaarden Personal Training

Bij Ruben Buursen Personal Training staat kwaliteit aan de top. Daarom hebben we voor onszelf hier enkele voorwaarden aan gesteld. Deze voorwaarden staan als uitgangspunt voor het gehele traject wat we samen zullen doorlopen.

 • De 1-1 trainingen worden uitgevoerd door een gecertificeerde deskundige Personal Trainer. Je werkt met 1 hoofdtrainer maar het kan voorkomen dat je met een collega traint.
 • Ruben Buursen Personal Training is een erkend leerbedrijf en zo kan het zijn dat er een stagiaire aanwezig is. Pas bij goedkeuring van de klant kan het zijn dat hij/zij enkele opdrachten vanuit school uitvoert.
 • De training staat altijd in dienst van het periodiseringsplan.
 • De trainingen staan zoveel mogelijk gepland op de momenten dat de klant wil trainen.
 • Elke training staat in belang van de uiteindelijke doelstelling. Een training binnen Ruben Buursen Personal Training staat voor 60 minuten intensief, maar op eigen niveau werken aan je uiteindelijke doelstelling.
 • De trainer probeert een sfeer te creëren waarbij de klant het gevoel moet krijgen dat elke situatie bespreekbaar is.
 • Naast kwaliteit op trainingsvlak bieden wij kwaliteit op persoonlijk vlak. Dit betekent voor ons dat de klant een luisterend oor kan verwachten, maar niet dat de trainer overal een oplossing voor heeft. Wij stellen ons voor als Personal Trainer, een trainer die je traint om je fysieke doelstelling te bereiken en als iemand die je mentaal bijstaat.
 • Wij kunnen geen oplossing bieden voor fysieke blessures. Hiervoor verwijzen we je naar een fysiotherapeut of huisarts.
 • De klant mag specifiek voedingsadvies verwachten gericht op de doelstelling en afgestemd op het periodiseringsplan wat we hanteren. Wij schrijven geen hele gedetailleerde persoonlijke voedingsplannen uit maar hebben hier wel als voorbeeld zeer nauwkeurig en kwalitatief standaard voorbeelden van.

Kwaliteitsvoorwaarden Small Group Training

Bij Ruben Buursen Personal Training staat kwaliteit aan de top. Daarom hebben we voor onszelf hier enkele voorwaarden aan gesteld. Deze voorwaarden staan als uitgangspunt voor het gehele traject wat we samen zullen doorlopen.

 • De small group training binnen Ruben Buursen Personal Training worden uitgevoerd door een gecertificeerde deskundige Personal Trainer.
 • Ruben Buursen Personal Training is een erkend leerbedrijf en dus kan het zijn dat een stagiaire ons ondersteunt. Wij toetsen de hem/haar op kwaliteit. Pas als wij hem/haar kwalitatief sterk genoeg achten kan het zijn dat indien dit van school moet, de stagiair een les of een deel van een les voor zijn rekening neemt.
 • De training heeft als doelstelling om het cardiovasculair vermogen in combinatie met kracht te verbeteren.
 • Binnen de les mag je er vanuit kunnen gaan dat de trainer in alle redelijkheid in staat is om binnen de les, indien nodig, de oefeningen aan te passen zodat deze voor bijna elk individu uitvoerbaar zijn.
 • De lessen zitten in de zo gehete Burn fase(fase 3) van ons periodiseringsplan. Dat betekent dat we in 90%van de gevallen in een circuit zullen werken. Daarnaast willen we de lessen ook graag leuk maken en zullen we een enkele keer per maand een training verzorgen die gericht op de doelstelling is, maar daarnaast ook veel plezier geeft.
 • Klant mag van de trainer verwachten dat de trainer naast het leiden van de training ook het individu coacht in het gebruik van de juiste gewichten. Echter achten wij de klant zelf verantwoordelijk voor de keuze van de gewichten. Wanneer iets te makkelijk of moeilijk is verwachten wij dan ook van de klant dat hij/zij dit zelf aangeeft.
 • De trainer observeert, constateert en handelt hier naar. Hiermee bedoelen we dat de klant er vanuit moet kunnen gaan dat indien een oefening niet op correcte of veilige wijze wordt uitgevoerd dat de klant hierop wordt gecorrigeerd.
 • Klant mag tevens verwachten dat we voedingsadvies geven. Indien er tijd en ruimte voor is tijdens de les, dan mag dit tijdens de les. Vragen per mail of telefoon zullen we ook tevens altijd beantwoorden.